0
Your Cart

Zásady vrátenia darov a reklamácií

Zmluvné výdajné podmienky výdajného portálu esenciaduse.sk

Zmluvné výdajné podmienky výdajného portálu ESENCIADUSE.SK ďalej len „Zmluvné výdajné podmienky“ alebo „ZVP“

Výdaj hodnôt prostredníctvom výdajného portálu umiesteného na internetové adrese www.esenciaduse.sk je stanovený v súlade so základnými klubovými dokumenty, ktorými  Zmluvné podmienky členstva, Klubové pravidla a Príspevkový poriadok. 

Registráciou zaslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito Zmluvnými výdajnými podmienkami.

Znenie zmluvných výdajných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia zmluvných podmienok.

Slovníček pojmov:

Hodnotou – sa pre účely ZVP rozumie činnosť, aktivita, služba, výrobok, ktorý svojím charakterom, vlastnosťami aj obsahom slúži k zlepšení psychického i fyzického zdravia človeka a zároveň sú priateľské k životnému prostrediu a Zemi. Tento pojem z veľkej čsti úplne nahradzuje pojem tovar.

Základné ustanovenia:

A) Užívateľský účet, podmienky registrácie klubového člena, vytvorenie objednávky:

1.) Na základe registrácie klubového člena uskutočnenej na webovej stránke môže klubový člen pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže klubový člen uskutočňovať objednávanie hodnôt (ďalej len „užívateľský účet“).

2.) Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní hodnôt je klubový člen povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené je člen Klubu povinný aktualizovať užívateľský účet pri akejkoľvek jeho zmene. Údaje poskytnuté členom klubu v používateľskom účte a pri objednávaní hodnôt považuje výdajca za správne.

3.) Prístup k užívateľskému kontu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Člen Klubu je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu a berie na vedomie, že výdajca nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti člena klubu.

4.) Člen klubu nieje oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

5.) Výdajca môže používateľský účet zrušiť, najmä ak člen klubu poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok, alebo kedykoľvek bez udania dôvodu na strane výdajcu.

6.) Člen Klubu berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

7.) Minimálna suma objednávky nie je stanovená, nie je stanovené minimálne množstvo kusov z položky.

8.) Zmluvný vzťah (objednávková zmluva) medzi výdajcom a členom klubu vzniká odoslaním objednávky členom klubu a prijatím (potvrdením) objednávky výdajcom, ktoré výdajca zašle členovi klubu e-mailom na e-mailovú adresu člena klubu.

9.) Člen Klubu berie na vedomie, že výdajca nie je povinný potvrdiť objednávkovú zmluvu, najmä Členom Klubu, ktorí v minulosti podstatným spôsobom porušili tieto Zmluvné podmienky výdaja, najmä že objednané hodnoty neprevzali alebo neprijali.

10.) Ak člen klubu zadá objednávku a vydavateľ ju prijme a potvrdí, objednávková zmluva sa bude považovať za uzavretú a člen klubu bude súhlasiť s ustanoveniami týchto zmluvných podmienok.

11.) Člen klubu súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy o objednávke. Náklady, ktoré vzniknú členovi klubu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením objednávkovej zmluvy – náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory hradí člen klubu sám.

B) Ochrana osobných údajov a odosielanie informačných správ:

1.) Ochranu osobných údajov člena klubu, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 

2.) Člen Klubu súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

3.) Člen Klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov výdajcom na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z Objednávkovej zmluvy a na účely zasielania informačných správ Členovi Klubu.

4.) Člen Klubu berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania výdajného portálu) a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať výdajcu o každej zmene svojich osobných údajov.

5.) S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje o členovi klubu bez predchádzajúceho súhlasu člena klubu odovzdané tretím stranám.

6.) Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.) Člen Klubu potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Člen Klubu prehlasuje, že bol poučený, že môže odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k výdajnému stojanu písomným oznámením doručeným na adresu vydavateľa.

8.) V prípade, že sa Člen Klubu domnieva, že výdajca jeho osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Člena Klubu, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

a.) požiadať výdajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie

b.) požadovať od výdajcu alebo spracovateľa, aby situáciu napravil. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť člena klubu podľa predchádzajúcej vety uzná za oprávnenú, výdajca alebo spracovateľ okamžite odstráni chybný stav. Ak výdajca alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, člen klubu má právo požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy výdajného portálu a inak uložených osobných údajov uchovávaných v elektronickej alebo písomnej podobe.

8.) Člen klubu súhlasí s prijímaním informácií týkajúcich sa hodnôt (produktov a služieb) alebo aktivít vydavateľa na elektronickú adresu člena klubu a ďalej súhlasí s prijímaním informačných správ od výdajcu na elektronickú adresu člena klubu.

Pozorne si prečítajte vyššie uvedené zmluvné podmienky.

Tím portálu esenciaduse.sk